Mustafa Tuncer - Grup Selamet
Anket
Sayfamizi nasil buldunuz?

Harika
Harika
100% [2 Oy]

Güzel
Güzel
0% [0 Oy]

Orta derece
Orta derece
0% [0 Oy]

kötü
kötü
0% [0 Oy]

Oy: 2
Oy vermek iin ye girii yapm olmanz gerekmektedir.
Balama Tarihi: 27.09.14
Organizasyon
ye Girii
Kullanc Ad

Parola
Henz ye Deil Misiniz?
Buraya Tklayarak ye Olabilirsiniz.

Parolanz M Unuttunuz?
Buraya Tklayn
evrimii Kullanclar
» evrimii Ziyaretiler: 1

» evrimii yeler: 0

» Toplam ye Says: 130
» En Yeni ye: onaneoka
Grup Selamet
Asure günü
Asure günü

Sual: Aþûre günü ve gecesinin önemi nedir?
CEVAP
Muharrem ayýnýn onuncu günü Aþûre günüdür. Muharrem ayý, Kur'an-ý kerimde, kýymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamýný oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i þerif meali þöyledir:
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayýnda tutulan oruçtur.) [Müslim]

Bu ayýn en kýymetli gecesi de Aþûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok dualarý Aþûre günü kabul etmiþtir. Hazret-i Âdem'in tevbesinin kabul olmasý, Hazret-i Nuh'un tufandan kurtulmasý, Hazret-i Yunus'un balýðýn karnýndan çýkmasý, Hazret-i Ýbrahim'in ateþte yanmamasý, Hazret-i Ýdris'in canlý olarak göðe çýkarýlmasý, Hazret-i Yakub'un oðlu Hazret-i Yusuf'a kavuþmasý, Hazret-i Yusuf'un kuyudan çýkmasý, Hazret-i Eyyüb'ün hastalýktan kurtulmasý, Hazret-i Musa'nýn Kýzýldeniz'i geçmesi, Hazret-i Ýsa'nýn doðumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göðe çýkarýlmasý Aþûre günü oldu.

Hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Aþure günü Nuh aleyhisselamýn gemisi, Cudi daðýna indirildi. O gün Nuh ve yanýndakiler, Allahü teâlâya þükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir þey yememiþti. Allahü teâlâ denizi, beni Ýsrail için, aþure günü yardý. Yine Aþure günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamýn ve Yunus aleyhisselamýn kavminin tevbesini kabul etti. Ýbrahim aleyhisselam da o gün doðdu.) [Taberani]

Öteden beri Kureyþ de, Resulullah da Aþure günü oruç tutardý. Medine’ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasýný emretti.(Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Medine’de aþure günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarýný gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da, (Allah’ýn Ýsrail oðullarýný düþmanýndan kurtardýðý bir gündür, Musa bu günde oruç tuttuðu için) dediler. Resulullah efendimiz de, Müslümanlarýn bugün oruç tutmalarýnýn sebebini anlatmak için, (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layýkým) buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Aþûre günü yapýlmasý iyi olan iþler:
1- Aþûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:
(Aþûre günü oruç tutanýn, bir yýllýk günahlarý affolur.) [Müslim, Tirmizî, Ý. Ahmed, Taberanî]

(Aþurenin faziletinden faydalanýn! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, þehidler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuþur.) [Þir’a]

(Aþûre günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak, Yahudilere muhalefet edin!) [Ý. Ahmed] [Yalnýz Aþûre günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrasý ile tutmalý!]

Peygamber efendimiz bir gün öðleye doðru buyurdu ki:
(Herkese duyurun! Bugün bir þey yiyen, akþama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir þey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aþure günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

Peygamber efendimiz, bugün bir hurmayý mübarek aðzýnda ýslatýp çocuklarýn aðzýna verirdi. Çocuklar, Resulullahýn mucizesi olarak akþama kadar bir þey yiyip içmezlerdi. Bugün bazý hayvanlarýn bile bir þey yemediði bildirilmiþtir. Bir avcý, Aþure günü, bir geyik yakaladý. Geyik, yavrularýný emzirip akþamdan sonra dönmek üzere, avcýnýn izin vermesi için, Resulullah efendimizden, þefaat istedi. Avcý, geyiðin akþama kalmadan hemen gelmesini isteyince, geyik, (Bugün Aþure günüdür. Bugünün hürmetine yavrularýmýzý emzirmeyiz. Onun için akþamdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcý, geyiði Resulullaha hediye etti. O da, geyiði serbest býraktý.

2- Sýla-i rahim yapmalý. Yani salih akrabayý ziyaret edip, hediye ile veya çeþitli yardým ile gönüllerini almalý. Hadis-i þerifte, (Sýla-i rahmi terk eden, Aþure günü akrabasýný ziyaret ederse, Yahya ve Ýsa’nýn sevabý kadar ecre kavuþur) buyuruldu. (Þir’a)

3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i þerifte, (Aþûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Daðý kadar sevaba kavuþur)buyuruldu. (Þir'a)

(Bugün ibadettir) diye Aþûre piþirmek günahtýr. Aþûrenin bugüne mahsus ibadet olmadýðýný bilerek, bugün Aþûre veya baþka tatlý yapmak günah olmaz, sevab olur. Bu inceliði iyi anlamalý. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i þerifte, (Aþûre günü ismidle sürmelenen, göz aðrýsý görmez) buyuruldu. (Hâkim)

4- Çok selam vermeli. Hadis-i þerifte, (Aþûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiþ gibi sevaba kavuþur) buyuruldu. (Þir'a)

5- Çoluk çocuðunu sevindirmeli! Hadis-i þerifte, (Aþûre günü, aile efradýnýn nafakasýný geniþ tutanýn, bütün yýl nafakasý geniþ olur)buyuruldu. (Beyhekî)

6- Gusletmeli. Hadis-i þerifte, (Aþûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Þir'a) [Bu sevaplar, itikadý düzgün olan, namaz kýlan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aþure günü, bir deðil, defalarca gusletse, günahlarý affolmaz.]

7- Ýlim öðrenmeli! Hadis-i þerifte, (Aþure günü, ilim öðrenilen veya Allahü teâlâyý zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer)buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [meselaÝslam Ahlaký veya Tam Ýlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalýdýr. Ayrýca Kur’an-ý kerim okumalý, kazasý olan kaza namazý kýlmalý. (Þir’a)

Hazret-i Hüseyin, 10 Muharremde þehid edildi. O yüce imamýn þehid edilmesi, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza’nýn þehid edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber efendimiz, Hazret-i Hamza’nýn þehid edildiði günün yýldönümlerinde matem [yas] tutmadý. Matem tutmayý da emretmedi. Matem yasak olmasaydý, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i þeriflerde buyuruldu ki:
(Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kýyamette þiddetli azap görür.) [Müslim]

(Ýki þey vardýr ki, insaný küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktýr.)
 [Müslim]

Hicri yýlbaþýnda okunan bu dua, Aþure günü de okunabilir:
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü'l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es'elüke fîhe'l-ýsmete mineþþeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iþtiðâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)


23
ninestab123 - Mart 07 2019 02:14:24

true religion outlet
parajumpers jacket
seattle seahawks jersey
pandora jewelry outlet
coach factorty outlet online
y3 shoes
michael kors outlet
nike factory store
ugg
air max 270
eagles jersey
suicoke sandals
pandora charms outlet
true religion jeans outlet
adidas nmd
ed hardy
fitflops
miu miu handbags
oakley sunglasses outlet
polo ralph lauren outlet online
coach outlet store
canada goose coats
mbt shoes
coach factory outlet online
moncler jackets
true religion jeans
christian louboutin shoes
yeezy boost 350 v2
jordans
jordan shoes for sale
nike air max schweiz
pandora charms sale clearance
kate spade outlet online
miu miu shoes
new england patriots jersey
raiders jerseys
soccer shoes
cheap jordan shoes
coach factorty outlet store
chrome hearts outlet store
kate spade outlet online
true religion
louboutin outlet
jordan 12
cnaada goose outlet store
san diego chargers jerseys
fitflops sale clearance
juicy couture
coach bags
ralph lauren pas cher
ugg outlet
valentino outlet
prada outlet
nike max
fred perry
nike kd 10
le coq sportif
coach outlet online
michael kors bags
philipp plein outlet
angels jerseys
coach outlet online
ecco outlet
moncler pas cher
coach outlet
coach canada outlet
ralph lauren outlet
cazal outlet
toms outlet store
louboutin outlet
pandora jewelry
vans shoes
air jordan 14
air jordan
pandora outlet
durant shoes
ubiq shoes
coach factory outlet online
nike air max 2018
kate spade outlet
nike free run
houston texans jerseys
adidas outlet store
ralph lauren polo
bathing ape
givenchy handbags
jordan 4
nike roshe
canada goose coats
fila
ralph lauren outlet
cheap snapbacks
balenciaga triples
pandora charms
cheap jordan shoes
coach outlet online
uggs outlet online
yeezy shoes
coach outlet online
uggs
cheap nfl jerseys
cheap oakley sunglasses
adidas ultra boost
adidas yeezy boost 350
coach factory outlet
uggs outlet
adidas yeezy shoes
lions jerseys
louboutin outlet
coach outlet online
nike sneakers
true religion jeans
pandora charms outlet
browns jerseys
ralph lauren outlet
adidas neo shoes
cheap jordans free shipping
air jordan retro
ray ban sunglasses outlet
bape hoodie
uggs outlet
coach bags
converse shoes
nike air force
moncler outlet online
air jordan
nike presto
true religion outlet
polo ralph lauren outlet
michael kors outlet clearance
pandora charms
cowboys jerseys
ugg boots
timberland outlet
coach factory outlet
kobe 11
michael kors outlet online
uggs outlet
kate spade outlet online
lebron 13
coach factory outlet online
adidas sneakers
canada goose outlet store
mcm outlet
louboutin outlet
ugg boots
cheap jordan shoes
ferragamo outlet
canada goose outlet store
nike outlet online
polo ralph lauren outlet online
pandora charms sale clearance
giuseppe zanotti outlet store
adidas uk
fitflops
coach outlet clearance
air jordan shoes
adidas nmd
manolo blahnik outlet
kate spade outlet
coach factory outlet online
rolex replica watches
balenciaga shoes
adidas store
mont blanc pen
pandora jewelry canada
salomon shoes
ed hardy outlet
air jordans
uggs outlet
toms
mbt shoes
air jordan 4
nike roshe run
coach factory outlet
moncler coats
manolo blahnik
moncler jackets
cheap mbt shoes
moncler jacken
nike hyperdunk
vibram fivefingers outlet
reebok outlet
polo outlet store
jimmy choo shoes
cheap jordans
miu miu shoes
fitflops
air jordan 3
prada sunglasses
coach outlet online
hermes outlet store
coach outlet store
michael kors outlet store
canada goose
jordan shoes
jimmy choo shoes
nfl jerseys
true religion outlet store
michael kors outlet clearance
nike outlet
prada outlet
nike outlet online
mulberry handbags
fitflops sale clearance
ferragamo belts
moncler
prada outlet
ugg outlet store
camisetas futbol baratas
michael kors outlet clearance
pandora sale clearance
pandora charms
patriots jerseys
ugg boots women
soccer jerseys
fitflops sale clearance
nike tn
pandora charms
ralph lauren outlet online
the north face jackets
coach outlet clearance
jordan 31
air max 97
air max 2017
kate spade outlet online
jets jersey
north face outlet store
nike outlet store
coach outlet online
air max 2017
oakley outlet
cheap nfl jerseys
pandora rings
canada goose coats
mulberry bags sale
pittsburgh steelers jersey
fila shoes
nike shoes
buffalo bills jersey
cheap air max
louboutin outlet
true religion
true religion outlet
canada goose coats
asics shoes
nobis jackets
polo ralph lauren outlet
air jordan shoes
cincinnati bengals jersey
adidas nmd r1
adidas yeezy boost
coach factory outlet online
pandora jewelry canada
hermes
true religion outlet
pandora charms sale
ed hardy outlet
coach outlet store
coach outlet online
ralph lauren polo
christian louboutin outlet
coach outlet store online
nike outlet store
north face outlet store
cheap snapbacks
canada goose
lacoste outlet
canada goose sale
michael kors factory outlet
adidas slides
air jordan uk
puma shoes
valentino outlet
mbt shoes outlet
ugg boots outlet
fivefingers shoes
fitflops sale clearance
fitflops sale clearance
michael kors outlet canada
red sox jerseys
city royals jerseys
north face outlet online
adidas shoes
kappa clothing
coach factory outlet
kate spade outlet online
jordan 12
louboutin outlet
red bottoms
swarovski jewelry outlet
ed hardy
coach factory outlet online
denver broncos jersey
kobe shoes
ugg boots sale
pandora charms sale
pandora jewelry
juicy couture
coach outlet online
true religion jeans
asics shoes
chelsea jersey
mont blanc
coach outlet online
gucci outlet online
coach handbags
adidas outlet online
nike outlet
polo ralph lauren outlet online
versace clothing
coach outlet canada
tods outlet online
ralph lauren outlet online
michael kors outlet online
true religion jeans
coach factory outlet
coach outlet canada
ugg outlet
nhl jerseys
fjallraven kanken
adidas outlet online
cheap mlb jerseys
minnesota vikings jersey
air max
rolex watches
nike free flyknit
coach outlet store
moncler outlet online
canada goose coats
hermes belt
pandora jewelry store
curry 5 shoes
kobe shoes
coach factory outlet online
air max outlet
pandora charms
coach handbags
dolce & gabbana sunglasses
kate spade outlet store
tory burch outlet store
cardinals jerseys
coach factory outlet
pandora jewelry outlet
cheap mlb jerseys
adidas outlet store
michael kors outlet clearance
coach outlet online
christian louboutin outlet
coach factory outlet online
cheap jerseys
indianapolis colts jerseys
uboutin shoes
coach outlet online
adidas outlet
valentino shoes
louboutin outlet
coach outlet
coach factory outlet online
yeezy shoes
air max shoes
polo ralph lauren outlet online
coach factory outlet
air jordan shoes
polo outlet store
coach outlet online
coach outlet online
ed hardy
kate spade
nike outlet store
fred perry
kate spade outlet
salvatore ferragamo shoes
coach outlet store online
adidas superstars
pandora outlet
nike outlet store online
pandora charms sale clearance
fitflops sale clearance
adidas ultra boost
christian louboutin outlet
off-white clothing
moncler jackets
barcelona jersey
ugg boots
coach outlet online
toms shoes
celine outlet
air max plus
nike basketball shoes
nike shoes
birkenstock sandals
coach outlet online
coach outlet canada
air max 2017
giants jerseys
kyrie 2
uggs canada
toms outlet online
nike outlet online
clarks shoes
christian louboutin sale
moncler outlet online
mcm outlet store
cheap ray ban sunglasses
coach factory outlet online
ray ban sunglasses
foamposite shoe
adidas wings shoes
yeezy shoes
nike factory store
ugg boots clearance
ed hardy
superdry clothing
coach outlet store online
ralph lauren uk
coach outlet store
coach outlet online
adidas wings
diamondbacks jerseys
coach factorty outlet store
asics running shoes
nike tn
coach outlet online
canada goose outlet
coach outlet online
pandora canada
coach factory outlet
hermes bags
louis vuitton outlet online
louboutin shoes
christian louboutin
nike air max 90
yeezy boost 350
coach purse
adidas shoes
coach factory outlet online
canada goose jackets
gucci outlet online
pandora charms sale clearance
canada goose outlet store
mac cosmetics
cheap air jordans
cheap jordans
timberland boots
kate spade outlet
coach factory outlet
ferragamo outlet
pandora charms
supreme clothing
christian louboutin shoes
ugg outlet
coach outlet online
birkenstock outlet
louis vuitton outlet store
coach outlet online
ralph lauren uk
discount oakley sunglasses
coach outlet online
instyler ionic styler
cheap jordan shoes
nba jerseys for sale
coach outlet online
gucci outlet online
kate spade outlet online
birkenstock outlet store
prada outlet online
coach handbags clearance
pandora jewelry outlet
devil rays jerseys
converse shoes
fitflops outlet
true religion jeans sale
ravens jerseys
off white clothing
phillies jerseys
chi flat iron
jordan pas cher
cheap jordans for sale
toms shoes
kate spade outlet online
coach handbags outlet
michael kors outlet online
canada goose outlet
cheap handbags
patriots jerseys
coach factory outlet
seahawks jerseys
cheap jordan shoes
moncler outlet online
coach outlet store
pandora jewelry outlet
ferragamo outlet store
ugg boots
pandora jewelry outlet
coach outlet online
ugg italia
christian louboutin outlet
adidas outlet store
cheap nike shoes
ralph lauren polo
jordan 3
louis vuitton purses
suicoke sandals
true religion outlet store
coach factory outlet
ralph lauren sale clearance uk
coach outlet online
guess clothing
valentino
lacoste polo shirts
ugg pas cher
coach outlet online
white sox jerseys
nike outlet store
revolution 3
air max 2015
ralph lauren outlet
nike air force 1
true religion outlet store
nike outlet online
hermes bags
nike outlet store
ugg italia
michael kors outlet online
nike factory store
pandora outlet
coach factory outlet
reds jerseys
michael kors outlet
cheap jordans
coach outlet
cheap air jordans
toms
canada goose coats
air max pas cher
coach outlet online
coach outlet online
coach factory outlet online
yeezy shoes
ysl outlet
coach handbags
michael kors outlet store
gucci bags
chaussures christian louboutin
titans jersey
coach outlet store
supra shoes
adidas ultra boost
rockies jerseys
moncler sito ufficiale
curry 4 shoes
saints jerseys
canada goose outlet store
moncler outlet online
ralph lauren polo
north face outlet
michael kors bags
under armour shoes
coach outlet clearance
celine outlet
nike shoes
coach outlet store online
air force 1
kate spade handbags
nike flip-flops
ugg outlet clearance
birkenstock sandals
ralph lauren pas cher
pandora jewelry outlet
louboutin pas cher
coach outlet store
canada goose outlet
nike blazer
mbt shoes
oakley sunglasses outlet
pandora charms
moncler jacka
coach outlet store
columbia outlet store
louis vuitton outlet online
cheap jordan shoes
malone souliers shoes
kate spade handbags
michael kors outlet clearance
cardinals jerseys
adidas nmd runner
vikings jerseys
cheap ugg boots
michael kors outlet store
michael kors purse
cubs jerseys
mcm handbags
mlb jerseys
broncos jerseys
air huarache
jordans
coach outlet
cheap soccer jerseys
twins jerseys
nike outlet store
coach outlet sale
adidas yeezy boost
brewers jerseys
pandora charms
packers jersey
north face outlet
coach factory outlet online
converse shoes
gucci outlet online
louis vuitton
chaussure louboutin femme
nike outlet
ugg outlet sale
dodgers jerseys
true religion jeans
marc jacobs handbags
coach outlet online
orioles jerseys
blue jays jerseys
giuseppe zanotti shoes
mlb jerseys
polo outlet
jaguars jersey
coach factory outlet store
cheap snapbacks
michael kors handbags outlet
dolce & gabbana Outlet
air max
air jordan shoes
kevin durant shoes
snapback hats
fitflops outlet
coach factory outlet online
new balance shoes
birkenstocks
rangers jersey
oakley sunglasses outlet
kate spade outlet
coach outlet store online clearance
nike blazer
ugg outlet
kobe 12
air max
coach outlet online
valentino outlet store
vans sneakers
coach outlet clearance
fitflops outlet
nike sneakers
coach outlet sale
nike factory outlet
moncler outlet online
gucci outlet store
air max
ralph lauren outlet online
kate spade outlet sale
north face jackets
coach outlet store online
rolex replica watches for sale
coach outlet online
ugg
uggs outlet
clarks
kate spade bags
coach outlet online
louboutin outlet
coach outlet
ed hardy outlet
prada outlet
coach outlet online
arcteryx jackets
nobis outlet
true religion outlet store
coach outlet store
moncler jackets
nike outlet online
michael kors outlet clearance
tigers jerseys
coach outlet online
marlins jerseys
ralph lauren outlet
air jordan retro
christian louboutin shoes
mbt shoes
coach factory outlet online
pandora charms outlet
christian louboutin shoes
coach factory outlet
adidas outlet online
birkin handbags
birkenstock shoes
christian louboutin sale
nfl jerseys
true religion outlet store
canada goose
christian louboutin shoes
true religion outlet
falcons jerseys
yeezy shoes
coach handbags
valentino outlet
mac makeup
ralph lauren uk
ronaldo jerseys
prada handbags
michael kors outlet clearance
yankees jerseys
coach outlet online
fitflops
ed hardy shoes
true religion outlet
20190309yuanyuan

23
ninestab123 - Ocak 25 2022 06:22:44

lebron 18
bape hoodie
moncler jackets
off white x jordan 1
supreme new york
kd shoes
golden goose sneakers
supreme
golden goose outlet
lebron shoes
hermes handbags
giannis shoes
golden goose sneakers
off white hoodie
off white hoodie
a bathing ape
goyard
lebron 16
yeezy shoes
off white hoodie
nike sb
yeezys
jordans
off white
hermes
kevin durant
golden goose sneakers
kyrie irving shoes
air jordan
100% real jordans for cheap
retro jordans
moncler jackets
jordan 6
paul george shoes
kyrie 6
russell westbrook shoes
golden goose outlet
supreme clothing
yeezy
hermes handbags
jordan 12
hermes belt
nike sb dunks
birkin bag
yeezy boost 350
yeezys
golden goose
supreme clothing
lebron shoes
jordan 1
off white nike
off white shoes
supreme clothing
kobe
curry 6 shoes
supreme clothing
yeezy boost 350 v2
supreme t shirt
supreme new york
yeezy supply
kyrie 4 shoes
curry 8 shoes
jordan shoes
kyrie 5 spongebob
kyrie shoes
steph curry shoes
golden goose
air jordan
lebron james shoes
jordans
supreme clothing
alexander mcqueen outlet
kyrie 7
yeezy shoes
off white
jordan shoes
kyrie spongebob
curry shoes
golden goose outlet
kyrie 7 shoes
lebron james shoes
air jordan
supreme clothing
alexander mcqueen shoes
pg 1
golden goose outlet
air jordan 1
nike dunks
supreme clothing
bape
off white outlet
off white jordan 1
golden goose
yeezy supply
jordan 11
off white
curry 8
off white jordan 1
kyrie irving shoes
supreme
kevin durant shoes
off-white
yeezy boost 350
kd shoes
ggdb
westbrook shoes
curry shoes
jordan 13
kd 10
nike off white
golden goose sneakers
kobe byrant shoes
kobe shoes
bape hoodie
yeezy 350
yeezy boost 500
nike off white
yeezy boost 350 v2
off white outlet
bape outlet
golden goose
adidas yeezy
kobe 9
lebron 17
yeezy
supreme
bape
yeezy
yeezy boost 700
yeezy boost
jordan shoes
golden goose
kyrie 6 shoes
cheap jordans
curry 7
off white hoodie
off white hoodie
birkin bag
jordan shoes
curry 7 sour patch
paul george
bape clothing
kd13
jordan shoes
curry 6
supreme new york
kd 12 shoes
kobe byrant shoes
a bathing ape
moncler jackets
moncler
supreme clothing
a bathing ape
yeezy
off white t shirt
kyrie 6
pg 4
off white nike
yeezy 350
lebron shoes
golden goose outlet
jordan shoes
yeezy
yeezy 700
stephen curry shoes
golden goose
off white
curry 6
golden goose
golden goose sneakers
yeezy shoes
moncler coat
moncler
supreme outlet
cheap jordans
kyrie 7
alexander mcqueen
kobe sneakers
nike lebron 16
hermes
yeezy
yeezy
kobe 11
golden goose outlet
stephen curry shoes
lebron james shoes
giannis antetokounmpo shoes
golden goose
kyrie irving shoes
cheap jordans
cheap jordans
supreme outlet
off white
yeezy 700
curry shoes
kobe shoes
supreme
moncler outlet
moncler jacket
yeezy
golden goose
golden goose sneakers
supreme clothing
supreme
yeezy 380
supreme
kd 12
bape
kyrie shoes
golden goose
yeezy 350
supreme t shirt
kyrie 5 shoes
kobe shoes
golden goose sneakers
supreme hoodie
off white clothing
off white shoes
supreme shirt
curry 6 shoes
chrome hearts outlet
yeezy shoes
off white nike
kevin durant shoes
kd shoes
off white outlet
michael jordan shoes
kyrie shoes
kd 12
yeezy boost 350 v2
supreme clothing
jordans shoes
supreme clothing
goyard handbags
jordan 4
lebron 17 shoes
air jordan
curry shoes
yeezy 500
off white
lebron james shoes
supreme hoodie
off white clothing
hermes birkin
jordan shoes
kd shoes
nike x off white
jordan shoes
curry 7 shoes
bape
jordan shoes
supreme hoodie
supreme clothing
hermes online
supreme clothing
jordan shoes
yeezy 350
golden goose
bape hoodie
lebron 18
supreme new york
retro jordans
kevin durant shoes
moncler
supreme clothing
lebron shoes
kyrie 5
jordan shoes
kyrie 4
golden goose sneakers
yeezy boost 350
golden goose shoes
yeezy
paul george shoes
hermes birkin
moncler
yeezy boost 350 v2
air jordan
supreme outlet
kd shoes
kobe basketball shoes
chrome hearts online store
lebron james shoes
off white shoes
kyrie 7
air jordans
moncler
birkin bag
curry 8
curry 7
steph curry shoes
supreme hoodie
kobe shoes
golden goose
cheap jordans
golden goose shoes
supreme
golden goose sneakers
jordan shoes
yeezy
lebron 18
kyrie 6 shoes
kd shoes
jordan sneakers
steph curry shoes
kyrie 7 shoes
golden goose sale
golden goose
jordan retro
kawhi leonard shoes

Yorum yaz
Yorum gndermek iin ltfen ye girii yapn.
Oylama
Sadece yeler oylayabilir.

Oy verebilmek iin ltfen ye olun ya da ye girii yapn.

Henz bir oylama yaplmam.